bbin平台

1956級校友名錄

發佈日期:2019-05-30

說明:學院整理了1946年以來的學生名錄,經過反覆勘對,但漏錄、錯字在所難免,爲進一步完善校友信息,懇請廣大校友及時訂正、補充。

聯繫人:任君亮       版权所有:兰州bbin平台大学    郵箱:lzu_renjl@lzu.edu.cn

1956級本科生名錄

序號

姓名

專業

序號

姓名

專業

序號

姓名

專業

1

劉友之

半導體

58

王友堂

理論物理

115

沈樹華

物理

2

武秀章

半導體

59

尤愷

理論物理

116

張慧蘊

物理

3

鄭秉勤

半導體

60

趙溪林

理論物理

117

凌樹森

物理

4

馬兆瑛

半導體

61

劉嘉樹

理論物理

118

竺仁全

物理

5

羅贊繼

半導體

62

孫崇德

無線電

119

陳伯鈞

物理

6

孫同年

半導體

63

張家源

無線電

120

邵涵如

物理

7

陳正金

半導體

64

楊立人

無線電

121

邢正

物理

8

李壽嵩

半導體

65

李國忠

無線電

122

裘之勳

物理

9

餘懷之

半導體

66

劉恩榮

無線電

123

秦家樞

物理

10

謝煜良

半導體

67

王聯治

無線電

124

虞孝麒

物理

11

王若寶

半導體

68

王漢禮

無線電

125

苗慶久

物理

12

吳雲漢

半導體

69

李明義

無線電

126

李鬆巖

物理

13

李長志

半導體

70

金朝鼎

無線電

127

王汗禮

物理

14

鄭鴻震

半導體

71

吳家羣

無線電

128

李楨

物理

15

李慶霖

磁學物理

72

龐顯禮

無線電

129

徐乾

物理

16

趙柏甲

磁學物理

73

馬天朗

無線電

130

陳瑞齡

物理

17

張定國

磁學物理

74

蔣大文

無線電

131

劉仲春

物理

18

言惠德

磁學物理

75

陳維大

無線電

132

李世明

物理

19

餘晉嶽

磁學物理

76

周雲雁

無線電

133

劉雍鬆

物理

20

趙裕志

磁學物理

77

李中

無線電

134

王效成

物理

21

國新創

磁學物理

78

周澤利

無線電

135

張鈞

物理

22

陸正剛

磁學物理

79

李克林

無線電

136

候旭永

物理

23

頡敏政

磁學物理

80

龐萬河

無線電

137

朱選

物理

24

王德英

磁學物理

81

門紹雄

無線電

138

陸海濤

物理

25

陳世萍

磁學物理

82

李鴻武

無線電

139

李叔謙

物理

26

秦世芬

磁學物理

83

蔣璽慶

無線電

140

趙玉津

物理

27

謝書勇

磁學物理

84

葛墨林

物理

141

武振立

物理

28

夏上達

磁學物理

85

詹永玲

物理

142

王永洪

物理

29

餘炳河

磁學物理

86

趙玉萍

物理

143

郭賢美

物理

30

伍尚禮

金屬物理

87

張重光

物理

144

郭衛汗

物理

31

李桃

金屬物理

88

侯旭永

物理

145

劉幺棣

物理

32

陳良如

金屬物理

89

羅長印

物理

146

閆樹樘

物理

33

王恆年

金屬物理

90

周華

物理

147

竺治炳

物理

34

宣建功

金屬物理

91

李寶田

物理

148

龔兆雄

物理

35

羅良嘉

金屬物理

92

張仁生

物理

149

何之明

物理

36

陳建剛

金屬物理

93

嶽鬆元

物理

150

何承奎

物理

37

任鳳彩

金屬物理

94

董石鐸

物理

151

吳榮汗

物理

38

李雲錦

金屬物理

95

楊慧正

物理

152

劉敦桓

物理

39

郭學儉

金屬物理

96

王漢禮

物理

153

楊建葉

物理

40

林炳昌

金屬物理

97

楊錫琛

物理

154

王臨洲

物理

41

樑靖

金屬物理

98

張國光

物理

155

陳建剛

物理

42

翁逸良

金屬物理

99

張毓俊

物理

156

喻以光

物理

43

李旭

金屬物理

100

曹鬱筱

物理

157

謝甲匯

物理

44

李盛鼎

金屬物理

101

王順金

物理

158

王緒杉

物理

45

錢美珍

金屬物理

102

吳秀清

物理

159

李國強

物理

46

李理

金屬物理

103

宋成文

物理

160

李克嘉

物理

47

吳希韞

金屬物理

104

吳彥禮

物理

161

晁華山

物理

48

馮煥

金屬物理

105

劉文誠

物理

162

李世忠

物理

49

楊昭蓉

金屬物理

106

張拯國

物理

163

關吉利

物理

50

餘冠儒

理論物理

107

姚中森

物理

164

常達文

物理

51

王思禮

理論物理

108

陳志軒

物理

165

謝法福

物理

52

劉少峯

理論物理

109

連光輝

物理

166

吳潤寰

物理

53

姜仁濱

理論物理

110

王湛思

物理

167

樑法

物理

54

樑乃行

理論物理

111

焦忠年

物理

168

沈寶雄

物理

55

黎樹森

理論物理

112

劉思榮

物理

169

石俊巔

物理

56

馬中騏

理論物理

113

楊洪樞

物理

170

尤安定

物理

57

王永昌

理論物理

114

石成儒

物理

 

 

 

1956級副博士名錄

序號

姓名

專業

序號

姓名

專業

序號

姓名

專業

1

武光烈

磁學

3

林志明

磁學

5

曹慰慈

原子核物理

2

徐誠

磁學

4

顧雁

原子核物理